KERST !

6 En het geschiedde, als zij daar waren,
dat de dagen vervuld werden,
dat zij baren zoude.

7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon,
en wond Hem in doeken,
en leide Hem neder in de kribbe,
omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

8 En er waren herders in diezelfde landstreek,
zich houdende in het veld,
en hielden de nachtwacht over hun kudde.

9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen,
en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen,
en zij vreesden met grote vreze.

10 En de engel zeide tot hen:
Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap,
die al den volke wezen zal;

11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker,
welke is Christus, de Heere,
in de stad Davids.


Terug naar begin !