HEMELVAARTSDAG !

7 Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe de tijden
of gelegenheden te kennen
die de Vader vrijmachtig bepaald heeft;

8 maar gij zult, wanneer de Heilige Geest op u komt,
kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
geheel Judea en Samarie,
ja, tot het uiteinde der aarde.

9 Zo sprekend, steeg hij, terwijl zij het zagen,
omhoog,
en een wolk onttrok hem aan hun ogen.

10 Toen zij nog naar den hemel staarden,
terwijl hij opvoer,
daar stonden twee mannen in blinkende klederen bij hen,

11 die zeiden: Galileers,
wat staat gij naar den hemel op te zien
Deze Jezus, die van u heengegaan en
ten hemel gevaren is,
zal op dezelfde wijze waarop gij hem ten hemel hebt zien gaan
terugkomen.

Terug naar begin !