ADVENT !

11 En van hem werd gezien een engel des Heeren,
staande ter rechter[zijde] van het altaar des reukoffers.

12 En Zacharias, [hem] ziende, werd ontroerd,
en vreze is op hem gevallen.

13 Maar de engel zeide tot hem:
Vrees niet, Zacharias!
want uw gebed is verhoord,
en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren,
en gij zult zijn naam heten Johannes.

14 En u zal blijdschap en verheuging zijn,
en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.


Terug naar begin !